ติดต่อเรา

ECEN-logo
LOGO-cwieday12

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก

Eastern Cooperative Education Network (ECEN)

รายละเอียดการติดต่อ

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยบูรพา
          169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
          อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

เบอร์โทรศัพท์: 038-102397 (จันทร์ – ศุกร์ : 08.00 – 16.30 น.)

อีเมล: ecenwilcoop@gmail.com

ติดต่อผู้ประสานงาน

อ.กมลวรรณ รอดหริ่ง
เลขานุการเครือข่ายฯ
อีเมล: kamolwan@go.buu.ac.th

นายพัทธนัย เสาะแสวง
ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ
อีเมล: pattanai@go.buu.ac.th