เส้นทางที่ ๑ เส้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ EEC

ช่วงเช้า

ศึกษาดูงาน ณ โรงงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วิทยากร ๑. อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

วิทยากร ๒. คุณเสกสรร ทองสังข์
ผู้จัดการฝ่าย ARAI บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงบ่าย

ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชุมชนที่มีอายุเก่า กว่า 500 ปี