เกี่ยวกับ

โครงการ
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565
ภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และถ่ายทอดสดผ่านระบบ
Facebook Live: https://www.facebook.com/CWIEDay12/

                แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศมีทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการจัดการศึกษาที่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เทคโนโลยี และพลวัตของโลกยุคใหม่ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปสู่หลักสูตรที่อิงสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Curriculum) ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและใฝ่การเรียนรู้ (Learning Skills) สามารถเชื่อมโยง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอื่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ในกลยุทธ์ 8 ที่กำหนดการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคน
               จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) หรือ CWIE ภายใต้แพลตฟอร์ม Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University – Workplace Engagement เพื่อสร้างบัณฑิต ให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงานและตรงตามความต้องการของตลาดงาน ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัด CWIE ภายใต้แพลตฟอร์มดังกล่าวให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน CWIE อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ต่อเนื่องและยั่งยืน
               กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานมาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันกำหนดให้วันที่
6 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสหกิจศึกษาไทย และมีการจัดงานมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี พ.ศ. 2565 กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่างการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับการจัดงานแบบออนไลน์ และกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การเสวนา การมอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ การจัดนิทรรศการ และการศึกษาดูงาน โดยเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 1. เพื่อถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน
 3. เพื่อมอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นให้แก่นักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและหาแนวทางในการร่วมกันดำเนินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 1. การดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการมอบรางวัลเพื่อยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. การจัดงานวิชาการ เพื่อมอบนโยบาย เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและทิศทางเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของประเทศและระดับสากล รวมทั้งนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของการดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่ผ่านมา โดยในงานจะมีทั้งการบรรยายพิเศษ การเสวนา การมอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ การจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และการออกบูธของสถานประกอบการ โดยจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
 3. จัดการศึกษาดูงานการดำเนินงาน CWIE และ EEC Model Type A ณ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC เพื่อศึกษาการดำเนินงาน CWIE และ EEC Model Type A ของสถานประกอบการในเขตพื้นที่ EEC รวมทั้งสัมผัสบรรยากาศจริงของการดำเนินการดังกล่าว ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565

กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สถานประกอบการ เครือข่ายวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา สื่อมวลชน และนิสิตนักศึกษา โดยจำแนกได้ ดังนี้

1) ผู้เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 300 คน
2) ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,200 คน

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ตามแผนการดำเนินงานที่แนบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02 039 5609

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา งบเงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative Work Integrated Education: CWIE)

 1. ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน
 3. นักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในภาพรวมของประเทศ
 4. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นระหว่างกัน