รางวัล CWIE

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

  1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การ พัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องตามปรัชญาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานมาตรฐานการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสถานศึกษาและสถานประกอบการในประเทศไทย
  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและชมเชยองค์กรหรือหน่วยงาน และบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
  4. เพื่อเผยแพร่และเป็นพื้นที่ที่สามารถมาแสดงผลงาน กระบวนการ นำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปัน ก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี พ.ศ. 2565 จัดให้มีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น 12 ประเภทรางวัล ดังนี้

ก. ประเภทสถานศึกษา

ประเภทที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประเภทที่ 2 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่ง
ประเภทที่ 3 สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ข. ประเภทนักศึกษา โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ประเภทที่ 4 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ประเภทที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น

ค. คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานใน สถานประกอบการ

ประเภทที่ 7 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประเภทที่ 8 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานใน สถานประกอบการดีเด่น

ง. ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาและ สถานประกอบการ

ประเภทที่ 9 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น
ประเภทที่ 10 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น

จ. ประเภทสถานประกอบการ

ประเภทที่ 11 สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประเภทที่ 12 สถานประกอบการขนาดกลางและขนำดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น