งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12

งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12

               ด้วยวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก  กำหนดการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2655 ภายใต้คำขวัญ “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่าง การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ การจัดงานแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/CWIEDay12

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12 ในรูปแบบผสมผสาน

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12 ในรูปแบบผสมผสาน

                  การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2655 ภายใต้คำขวัญ “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่าง การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ การจัดงานแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/CWIEDay12